(SEMASA) JAKEL BARULAH RAYA DI JAKEL SHAH ALAM DENGAN LELONGAN SEHINGGA 85% DISKAUN

Spread the love

SHAH ALAM , 4 June 2017 – Destinasi ke 2 untuk Jakel Barulah Raya tahun ini adalah di Wisma Jakel Shah Alam. JAKEL Trading Sdn. Bhd. rnenampilkan sekali lagi selebriti duta raya JAKEL kepada pengunjung di Shah Alam bagi mernpromosikan koleksi pakaian raya. Majlis berkonsepkan sembang santai ini akan mcnampilkan sekali lagi Duta Raya tahun ini Aaron Aziz, Kahil Ahmad, Awal Ashaari, Scha AI Yahya & Lara Alana (Schawalara) serta Ayda Jebat. Turut bersama juga. adalah wajah baru tahun ini Hanis Zalikha, Hairul Azreen & Yusuf Iskandar dan tidak dilupakan Upin dan Jpin . Turut rnemeriahkan majlis santai Jakel Barulah Raya Jakel Shah Alam adalah icon raya 2017 iaitu Rozita Che Wan

Menurut Tuan Hj Mohamed Izani h. Mohamed Jakel; Pengarah Urusan Jakel Shah Alam, Kempen Jakel Barulah Raya tahun ini adalah salah satu aktiviti wajib dalam kalendar promosi Jakel bagi memasarkan produk pakaian raya di antara Duta Raya Jakel bersama para pelanggan.

Majlis yang berkonsepkan sembang santai in; turut menyelitkan sesi lelongan jualan untuk koleksi pakaian raya. Dimana, setiap Duta Raya Jakel akan mempromosi dan menjual koleksi pakaian raya mereka dengan harga runtuh untuk pelanggan Jakel. Jakel Shah Alam turut menghangatkan lagi kempen jualan hari raya pada tahun ini dengan memberikan baucar Baju Raya Percuma kepada 1,000 pelanggan yang terawal. Pelanggan boleh mcnggunakan baucar ini bagi mendapatkan Baju Melayu &jlubah Aaron Aziz secara PERCUMA .

Jakel sentiasa memainkan peranan penting untuk memastikan kepuasan pelanggan terjaga. Scbagai sebuah pusat tekstil utama tanah air, Jakel juga adalah pengimport secara sendirinya bagi kemasukan fabrik tanpa melalui orang tengah yang membolehkan pelanggan dapat membeli fabrik dan pakaian pada kadar harga yang cukup murah dan herpatutan. Jakel juga rncnjangkakan koleksi edisi kali ini bakal mendapat sambutan rncnggalakkan daripada pelanggan memandangkan ianya adalah kolcksi terkini dan terbaru yang dikeluarkan oleh Jakel.

Koleksi kain pada tahun ini lebih memfokuskan kepada corak dan warna yang lebih segar dan moden. Memahami keinginan pelanggan, Jakel sentiasa menampilkan koleksi kain terbaru dan terkini untuk pcngemar fabrik di luar sana. Jakel yang juga sebagai trendsetter, rnenjadikan koleksi kain di Jakel mempunyai ciri-ciri eksklusif tersendiri kerana ianya dicipla oleh desingner in-house Jakel sendiri. Setiap design-design yang bakal dikeluarkan telah dibeli dari Eropah dan dibawa ke Jakel untuk dimasukkan corak dan warna bagi disuai padankan dengan kehendak pelanggan masa kini.

Melihatkan keadaan ckonomi yang sangat mencabar, ramai pengemar fesyen lehih selesa memilih koleksi pakaian mampu milik tetapi masih mengekalkan elemen eksklusif Sedar mengenai hal ini, Jakel tampil dengan rekaan lcbih elegan dan mampu dibeli oleh semua golongan masyarakat.

Kesemua kolcksi produk yang dikeluarkan oleh Jakel mementingkan elemen-elemen utama antaranya pernilihan fabrik berkualiti tinggi, pemilihan warna yang bersesuaian dan perincian rekaan secara kemas dan rapi. Gabungan kombinasi ini untuk menyerlahkan lagi personaliti si pemakai agar kelihatan bergaya dan fashionable sesuai dengan trend terkini. Ini bersesuaian dengan golongan sasaran Jakel iaitu untuk semua pcringkat golongan umur sarna ada muda atau tua, untuk mereka yang memiliki koleksi pakaian daripada Jakel pasti ianya rnenimbulkan aura keangunan untuk wanita dan ciri-ciri maskulin si jejaka pasti terserlah.

Jakel sentiasa mcnambah baik operasi pemiagaan bagi rnemenuhi pennintaan pelanggan. Oleh itu, Jakel mengamalkan konsep 1 jurujual 1 pelanggan dimana pelanggan akan dilayan dan diberi penerangan serta penjelasan yang lebih mengenai jenis kualiti kain. Ini menjadikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar dan ingin para pelanggan merasai “sense of belonging” apabila berbelanja bersama .Jakel.Dari segi operasi pcmiagaan, ianya masih sama dan terus dikekalkan. Dimana Jakel senantiasa menambahbaik perkhidmatan untuk pelanggan.

JUALAN MURAH SEMPENA HARl RA YA

Sempcna mcnyambut bulan Ramadan dan hari raya pada bulan hadapan, Jakel juga memberikan penawaran istimewa kepada para pelanggan yang bcrkunjung membeli-belah di Jakel, dimana para pclanggan boleh menikmati HARGA RUNTUH. Jakel juga mengambil peluang dengan memberikan potongan harga sehingga 85% untuk produk pakaian koleksi lebaran kali ini. Lagi menguntungkan, koleksi pakaian readymade baru untuk persiapan hari raya juga direka khas daripada pereka-pereka dalaman Jakel sendiri.

Jualan hebat sempena Hari Raya yang berlangsung sehingga malam raya memberikan promosi harga yang cukup hehat dan jimat sekaligus membantu pclanggan mendapatkan koleksi pakaian raya yang tcrbaik. Jualan hebat juga dianjurkan adalah bermatlamat untuk mcnarik minal lebih rarnai pengemar fesyen terutama golongan wanita dan remaja untuk melihat dengan lebih dekat keluaran koleksi terbaru yang dipcrkcnalkan oleh Jakel. Selain daripada itu ianya juga ingin mcmbcritahu kepada pelanggan bahawa mereka boleh mcndapatkan harga yang jauh lebih rnurah berbanding ditempat lain.

Harga koleksi baju melayu yang ditawarkan juga amat berpatutan serendah RM89 dan lebih menarik lagi, pelanggan akan diberikan PERCUMA sehelai kain samping bcscrta butang baju melayu hagi setiap pernbelian baju melayu. Tahun ini Jakel menarnpilkan keistimewaan lagi dengan mcngcluarkan produk pakaian kurta untuk mereka yang mahukan penampi Ian ringkas ketika berhari raya dan ianya juga adalah mesra wuduk.

Manakala baju kurung wanita dijual dengan harga herrnula RM 79 scpasang, jika tahun sebelum ini Jakel rnenageluarkan pakaian kanak-kanak bcrjcnama Lara Alana, edisi kali ini Jakel melengkapkan pakaian raya kanak-kanak lelaki dibawah jenama Yusuf Iskandar. Pakaian raya kanak-kanak juga memberikan harga yang menjirnatkan bermula pada RM 39.

KOLEKSI BAJU MELAYU

Koleksi Baju Melayu Aaron Aziz ini direka khas dan khusus dengan mengetengahkan kekemasan pada leher, poket dan motif bercorak. Keistimewaan Koleksi Aaron Aziz adalah koleksi yang sememangnya berbeza dari segi penggunaan fabrik dan warna. Rekaan terbaru khas 2017 adalah dari pclbagai jenis fabrik. Antara warna-warna yang dijangkakan bakal menjadi pilihan pada tahun ini adalah warna-warna pastel atau lembut selain warna kegemaran antaranya hijau zarnrud, merah cili dan biru diraja.

Manakala Baju Melayu Nabil Ahmad bcrkonsepkan moden kontemporari yang menekankan kekemasan pada leher dan poket. Baju-baju ini ditawarkan dengan harga yang berbeza-beza bergantung pada rekaan dan kualiti. Ini kerana, JAKEL mcmpunyai beberapa kumpulan sasaran dan ingin menjadikan Koleksi Nabil Ahmad ini sebagai koleksi mampu milik. Selain daripada itu terdapat juga Baju Melayu Awal Ashaari dan Hairul Azreen untuk memeriahkan lagi kempen jualan raya pada tahun ini.

Menambahkan lagi kemeriahan promosi hari raya, Jakel mengambil inisiatif mcngeluarkan produk baju melayu “plus size” dan ini juga mcrupakan kali pertama bagi Jakel mernasarkan produk tersebut untuk mcreka bersize comel. Lanjutan daripada ini, Jakel mengambil peluang berkolaborasi bersama selebriti yang telah mendapat pengiktirafan sebagai “Funniest Person in the World” iaitu Harith Tskander.

KOLEKSI KURTA

Koleksi kurta di bawah label Awal Ashaari dan Hairul Azreen ini adalah keluaran terbaru dan terkini Jakel dimana ianya adalah untuk memenuhi citarasa pclanggan disarnping mengikut trend semasa. Lni kcrana kurta rnempunyai keistimewaan yang tersendiri. Setiap koleksi kurta yang dihasilkan adalah berkualiti kerana ianya mementingkan keselesaan bila dipakai. Koleksi kurta menggunakan fabrik cotton yang bcrcorak disamping mempunyai kekemasan di potongan lehcr dan di bclakang bahu serta dilengkapi dengan poket.

Keluaran koleksi kurta turut bcrkonsepkan mesra wuduk dimana ianya boleh dilipat dan dibutangkan pada bahagian sisi lengan. Setiap koleksi kurta yang dihasilkan mernpunyai variasi pelbagai design dan terdapat lebih daripada puluhan warna bagi setiap rekaan kurta. Jakel juga turut mcngcluarkan koleksi kurta Aaron Aziz dan Nahil Ahmad sebagai pilihan kepada pelanggan untuk mengayakannya di musirn lebaran ini.

BAJU KURUNG

JAKEL mengeluarkan koleksi baju kurung dibawah label Ayda Jebat yang berkonsepkan kurung moden dan bersesuaian dengan citarasa terkini para wanita terutamanya para gadis yang inginkan penampilan tarnpak ceria dan segar. Kolcksi kali ini, Jakel masih mcngckalkan ciri-ciri eksklusif pada setiap rekaan dimana, permainan warna yang lebih lembut tetapi masih diberi penegasan pada design dan detailing.

Koleksi baju kurung yang dikeluarkan ini rnensasarkan kepada golongan wanita daripada peringkat remaja hingga dewasa. Setiap keluaran Ayda Jebat bagi koleksi lebaran tahun ini ianya lehih bersifat “simpel hut nice” dimana koleksi rekaan memfokuskan kesederhanaan dalam pengayaan tctapi masih disuntik dcngan clcmen glamorous dan bersesuaian trend masa kini agar si pemakai tampak lebih trendy ketika berhari raya.

KOLEKSI KANAK-KANAK

Pakaian kanak-kanak masih dikekalkan dengan label Upin Ipin walaubagaimanapun ianya diolah dengan rekaan yang sedia ada kepada rekaan baju rnelayu bercorak. Bagi pernebelian koleksi baju mclayu Upin lpin turut dibcri pcrcurna samping dan butang baju melayu. Jakel sentiasa rnelakukan keistimewaa pada setiap kempen yang dijalankan, bagi lebaran tahun ini Jakel menapilkan koleksi pakaian kanak-kanak di bawah label Yusof Iskandar selain daripada Lara Alana.

BERKONSEPKAN KEKELUARGAAN

Mcnariknya lebaran kali ini, Jakel tampil mengeluarkan koleksi raya bercirikan kekeluargaan dimana ianya direka dengan design dan warna scdondon. Mewujudkan lagi suasana riang di hari raya bersama keluarga tersayang, Jakel menghasilkan rekaan dengan mengeluarkan produk bercirikan warna-warna ceria dan bolch digayakan untuk satu keluarga,

Koleksi Schawalara

a) Awal Ashaari

Koleksi pakaian raya Baju Melayu di bawah label Awal Ashaari ini direka khas dan khusus dcngan mcngctcngahkan kekernasan pada leher, poket dan motif warna. Disarnping itu, mengetengahkan potongan “shirt” tanpa pesak seperti kebiasaan baju mc1ayu, Ia mampu memberikan kekemasan apabila digayakan bcrsarna sampin. Harga yang ditawarkan juga amat berpatutan dan lebih menarik lagi, pelanggan akan diberikan percuma sam ping beserta butang baju melayu.

Disamping itu, terdapat juga keluaran kurta Awal Ashaari bagi mcrcka yang gemarkan penampilan secant ringkas ketika berhari raya. I3erkonsepkan design moden dan rnengekalkan keaslian eiri asli kurta itu sendiri rnembantu menampakkan lagi ketampanan pada si pemakai. Kurta dibawah jenama ini juga divariasikan mcnerusi design bagi memenuhi permintaan pasaran. Rckaan ini juga diperbuat daripada material yang berkualiti dcngan menggunakan fabrik cotton untuk memberikan keselesaan kepada si pernakai. Selain mempunyai jahitan yang kemas, ianya juga mempunyai kekemasan pada bahagian bahu agar ianya narnpak terlerak cantik apabila digayakakan

b) Scha Al-Yabya

JAKEL rnengamhil inisiatif dengan mengeluarkan koleksi Baju Kurung Moden di bawah jenama Scha AI- Yahya. Fabrik yang digunakan untuk menghasilkan baju koleksi ini adalah dari himpunan fabrik-fabrik berkualiti dari jenis fahrik kapas sulam, chiffon, lace dan banyak lagi. Baju-baju ini ditawarkan dengan harga yang bcrbcza-beza bergantung pada rekaan dan kualiti. lui kcrana, JAKEL mempunyai beberapa kumpulan sa saran dan ingin menjadikan Koleksi Seha Al- Yahya ini sebagai koleksi mampu milik untuk semua lapisan masyarakat.

Baju kurung Seha Al- Yahya diperkemaskan dengan beberapa jcnis detailing seperti jahitan manik, perincian lace dan pcrmainan dari segi “cutting” supaya ia nampak menarik dan tidak
terlalu sarat. “Musim raya ia1ah musim untuk kita meluangkan masa bcrsarna kcluarga dan sahabat handai, jadi kcsclcsaan mcnjadi keutamaan dalarn setiap baju saya”, Lebih menarik, kesemua baju Seha AI- Yahya didatangkan dalam pelbagai saiz, bennula dari S hinggalah kc XL.

c) Lara Alana

Bagi rnerealisasikan konsep kekeluargaan, JAKEL juga mengekalkan si kecil Lara Alana sebagai Duta Raya Jakel untuk tahun ini bagi mempromosikan prod uk baju kurung kanak­ kanak pcrcrnpuan dibawah jenama Lara Alana. Populariti si kecil ini dengan pengikut hampir
2 juta di laman sosial, dan dengan gaya fesyennya yang seringkali mendapat pcrhatian di Instagrarn dilihat mampu untuk mcnarik minat anak kecil, khususnya ibu bapa yang inginkan anak perernpuan mereka tampil secomel Lara Alana di hari lebaran ke1ak.

Koleksi Lara Alana yang direka dengan lebih 20 rekaan ini menggunakan jenis fabrik yang lembut dan bersesuaian dengan kulit kanak-kanak. Membcrikan kclainan pada baju kurung kanak-kanak, rekaan kali ini dihiasi dengan butiran beads dan lace untuk menceriakan lagi karektor kanak-kanak di musim perayaan nanti.
Koleksi Ranis, Hairul, Yusof

lstimewanya hari raya tahun ini, Jakel juga berkolaborasi bersama kcluarga kecil diminati ramai iaitu Hanis Zalikha, Hairul Azreen dan Si Cilik Meletop Yusof Iskandar. Pemilihan ini adalah kerana keluarga tersebut sering kali rnendapat perhatian ramal oleh mereka yang mengikuti mereka di alam maya.

a) Hanis Zalikha

Sctiap rckaan yang dihasilkan oleh jenama ini pasti memberikan kepuasan yang maksima kepada peminat Hanis untuk heraya bersama koleksi ini. Jakel mcngekalkan konsep elegan, versatile dan classy scrta mcngangkal kecirian tradisional menjadikan koleksi gahungan ini mcmiliki keistirnewaan tersendiri. Dihasilkan dengan herkonsepkan moden dan elcgan. Setiap koleksi rekaan mempunyai pilihan warna yang bcrbeza. Penggunaan fabrik sangat selesa, setiap design dijahit kemas. Dilengkapi butiran beads dan sulaman lace menambahkan lagi eiri-eiri eksklusif

b) Hairul Azreen

Diperbuat daripada fabrik cotton material yang bersesuaian dengan kcadaan cuaca di negara kita. Mempunyai keunikan kerana ianya bcrkonscpkan moden yang mana di bahagian sisi diberi potongan tepi. Setiap rekaan ini juga mempunyai detail poket dibahagian dada bagi memberikan scdikit lInSLIr klasik dan bahagian tepi kiri untuk membolehkan pemakai rnenyimpan barangan peribadi. Selain daripada itu keluaran kurta ini juga bermotifkan mesra wuduk dimana hahagian lengan boleh dilipat dan dibutangkan di bahagian tepi bagi rnemudahkan pcngarnbilan air sembahyang.

c) Yusof Iskandar

Keceriaan lebaran tahun diserikan lagi dengan koleksi pakaian daripada Yusof Iskandar. Menjadi satu lumrah penjagaan anak kecil terutama soal pemakaian arnat rurnit untuk dipilih di musim perayaan. Oleh itu, Jakel mengambil inisiatif mengeluarkan pakaian kanak-kanak dengan bercirikan kasual. Dibawah jenama ini, baju melayu yang dihasilkan bcnnotitkan potongan leher “round neck” dimana ianya rnembantu mcmberikan keselesaan kepada kanak-kanak. Penggunaan fabrik cotton yang bermutu tinggi agar ianya sesuai dengan sernua kulit kanak-kanak. Pilihan warna untuk koleksi ini juga boleh disuai padankan dengan baju rnelayu dewasa, supaya para pelanggan bolch mcnyuaipadankan dengan keluarga.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *